Promocje

Najczęściej kupowane

Tablica Informacyjna

INFORMACJE DLA KONSUMENTA*

*osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Przedsiębiorstwo Handlowe Minerały-Ziemi Monika Kreft z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (dalej mineraly-ziemi.pl).

Kontakt z nami, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Oto nasze dane kontaktowe:

adres e-mail: sklep@mineraly-ziemi.pl

Skąd posiadamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi w sklepie mineraly-ziemi.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez nasz sklep?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy z Państwem zawartej, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z mineraly-ziemi.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy;
 • zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami a także zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo skierują (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • Obsługi logistycznej Twojego zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą twoje zamówienie;

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sklepu Minerały-Ziemi, którym jest:

 • monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie tą aktywnością a także poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających sklep Minerały-Ziemi,
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności w sklepie Minerały-Ziemi;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi płatności;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeżeli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyrażono. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo tej zgody.

Czy trzeba podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, hasło (w przypadku rejestracji konta)

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z usług sklepu Minerały-Ziemi.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie są uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą żądać Państwa ograniczenia przetwarzania Swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania Swoich danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Swoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Proszę pamiętać, że z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym naszą firmę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi logistyczne, płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników sklepu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google INC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwo żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez sklep mineraly-ziemi.pl polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.